Wanneer u zorg of ondersteuning krijgt van De Brug kunt u vragen hebben over wat er wel en niet wordt vergoed en door wie. En welke kosten moet u zelf betalen? Hier vindt u meer informatie.

Basiszorg

Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook, maar alleen als levering van de zorg thuis verantwoord is. De zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Cliënten en cliëntenraden in Wlz­-zorginstellingen hebben nogal eens vragen zoals: Hoort de soep bij de warme maaltijd? Wie betaalt de pedicure? Is een koekje een tussendoortje? Wat wordt bedoeld met ‘netjes’: moet een kamer altijd geschilderd en behangen worden voordat een nieuwe bewoner erin trekt? En hoe zit het nu precies met de waskosten?

Het Zorginstituut Nederland brengt geen folders meer uit over de zorg in een WLZ-instelling. Informatie over de zorg in een Wlz-instelling kunt u vinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland.

Het Wlz-kompas duidt de zorg die valt onder de Wlz. Er wordt ook ingegaan op hoe de Wlz-aanspraken zich verhouden tot andere wettelijke regelingen. De informatie in het Wlz-kompas wordt geregeld aangevuld en geactualiseerd aan de hand van signalen en vragen die het Zorginstituut bereiken over de Wlz.

Het kompas is bestemd voor burgers en voor professionals in de zorg, zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, indicatiestellers, branche- en cliëntenorganisaties.

Zorgzwaartepakket > zorgprofiel

Tot 2015 hadden indicaties voor verblijf de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Deze ZZP's waren genummerd. Sinds 2015 vallen indicaties voor verblijf onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft bij de indicatie een zorgprofiel af: een globale omschrijving van de benodigde zorg.

In een zorgprofiel staat welke zorg u kunt krijgen als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling wonen. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. U kunt ook Wlz-zorg thuis krijgen.

Hieronder staat per ZZP uit de Verpleging en Verzorging naar welk zorgprofiel dat is omgezet.

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel
ZZP VV 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

ZZP VV 5

VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

ZZP VV 6

VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
ZZP VV 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
ZZP VV 8 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
ZZP VV 9b VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

 

Eigen bijdrage

Een cliënt die verblijft in een Wlz instelling betaalt een door de overheid vastgestelde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid

Delen: