Deze privacyverklaring is van toepassing op: Stichting De Opbouw en haar bijbehorende werkmaatschappijen, waaronder De Brug. De Brug hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?


Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u cliënt of medewerker bij ons bent, contact met ons hebt of een dienst van ons afneemt. Tijdens een bezoek aan onze website deelt u soms persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u een contactformulier invult.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Leveren van diensten

Wij gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn voor een correcte levering van diensten.

Verbeteren dienstverlening

Onze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de dienstverlening in de ruimste zin van het woord. Gegevens verkopen wij nooit.

Wettelijke verplichting

Waar wet- en regelgeving ons verplicht tot het verwerken van persoonsgegevens doen wij dat conform de richtlijnen van de wet.

Sollicitanten

Wij bewaren uw gegevens gedurende de selectieprocedure. Na deze procedure vernietigen wij uw gegevens tenzij we uw toestemming hebben ontvangen om uw gegevens in portefeuille te houden.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven gebruiken wij uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van onze taak. Wij verwerken nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Wij houden ons aan de actuele wet- en regelgeving.

Met wie delen we persoonsgegevens?

De Brug deelt geen persoonsgegevens met andere personen of organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van een dienst. Op basis van een wettelijke grondslag kunnen we in sommige gevallen verplicht worden om persoonsgegevens te delen met derden; dit geldt bijvoorbeeld voor politie, justitie, toezichthouders en de belastingdienst.

Bewaartermijnen

De Brug bewaart in beginsel persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze persoonsgegevens heeft gegeven. Van deze bewaartermijn kan De Brug afwijken indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

De Brug neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt daarom passende organisatorische- en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

We zorgen er daarom voor dat alleen medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat ze bij uw persoonsgegevens kunnen - bijvoorbeeld voor het leveren van een dienst – dat ook kunnen inzien. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze geheimhoudingsverklaring is ook nog van toepassing als zij niet meer werkzaam zijn voor De Brug.

Verder registreren we alle datalekken (en alle incidenten die zouden kunnen leiden tot een datalek) en handelen deze zorgvuldig af. Datalekken zullen we melden bij de toezichthouder en aan u als dat van ons verlangd wordt.

Als u het idee hebt dat uw (persoons)gegevens niet goed zijn beveiligd en/of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail: privacy@opbouw.nl.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Aangezien wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw verzoek tot inzage, aanpassen of verwijderen kunt u sturen naar privacy@opbouw.nl. Uiteraard willen we er zeker van zijn dat het verzoek daadwerkelijk door u is gedaan, daarom zullen we hierover contact met u opnemen of kunnen we u vragen of u in persoon wilt langskomen. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Mocht u niet over een computer beschikken of geen e-mail willen sturen, dan kunt u ook een verzoek per post sturen. Vergeet in ieder geval niet uw contactgegevens te vermelden. Een verzoek kunt u sturen naar:

Stichting De Opbouw,
t.a.v. de Privacy Officer
Postbus 14070
3508 SC Utrecht

Stichting De Opbouw zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Vragen over privacy?

Deze privacyverklaring is gemaakt op 23 mei 2018. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@opbouw.nl.

We hopen natuurlijk dat wij uw privacy vragen goed kunnen beantwoorden. Mocht u toch niet tevreden zijn met onze reactie, dan kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG@Opbouw.nl) of bellen via 06 120 50 143.

Bent u ontevreden over de behandeling van uw klacht; dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374 2509 AJ Den Haag, of per telefoon: 0900 200 12 01.
 

Delen: