Hier staan alle veel gestelde vragen rondom het coronavirus en de maatregelen die De Brug neemt. De algemene veel gestelde vragen vindt u hier.

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag ook stellen aan onze corona helpdesk. Dit kan per mail via corona@debrug.nl of telefonisch via 033 46 00 507. De corona helpdesk is alle dagen van de week bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Algemeen

De prioriteit ligt op het beschermen van de bewoners/cliënten en medewerkers. De bewoners en cliënten behoren tot de risicogroep. Onze medewerkers hebben we heel hard nodig om de dagelijkse zorg en ondersteuning aan bewoners en cliënten te kunnen blijven geven.

Door het nemen van verschillende maatregelen maken we de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk. Dit zijn onder andere:

 • Het “coronateam” overlegt dagelijks over maatregelen, denkt na over allerlei scenario’s en bereidt de medewerkers voor op vervolgstappen.
 • Aangescherpte hygiënemaatregelen worden door medewerkers strikt nageleefd.
 • Restaurants zijn gesloten.
 • Alle activiteiten waarbij externe partijen bij aanwezig zijn, zijn geannuleerd.

Dit zijn de aangescherpte maatregelen vanaf 23 maart:

 • Aanscherping maatregelen rondom activiteiten: Het aantal personen waarmee een activiteit kan worden uitgevoerd in een ruimte wordt teruggeschroefd naar maximaal 5 (inclusief begeleider en/of vrijwilliger). Daarbij blijft de grootte van de ruimte en de minimale afstand van 1,5 meter tussen personen nog altijd leidend!
 • Aanscherping maatregelen rondom bewoners die zelfstandig naar buiten gaan: Zij mogen alleen naar buiten op het eigen terrein van de locatie, niet afspreken met anderen buiten de locatie en geen bezoek aan winkels, e.d. We zullen hier extra aandacht aan besteden in de update naar 1e contactpersonen en bewoners.
 • Aanscherping maatregelen brengen of ophalen van zaken als was of persoonlijke spullen: Wanneer familie of bekenden zaken komen brengen of halen, mag dit alleen worden afgegeven of worden opgehaald via de hoofdingang van de locatie. Dit mag niet via eigen deuren of ramen van bewoners.

Op onze websitepagina over het coronavirus, vindt u een volledige overzicht.

Binnen De Brug is, samen met De Bilthuysen en Lyvore, een coronateam ingesteld. Het coronateam komt dagelijks bij elkaar, volgt de richtlijnen van het RIVM, GGD en de Actiz en neemt hierop besluiten voor alle drie de organisaties. Vanuit het coronateam is er een contactpersoon verbonden aan regionale overleggen zoals het ROAZ. Zo beschikt het coronateam altijd over actuele informatie. Ook draagt het coronateam zorg voor juiste informatie naar alle doelgroepen, zoals de medewerkers, vrijwilligers, bewoners en 1e contactpersonen.

In het coronateam zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, zoals de directie, facilitair, zorginhoudelijk, beleid en communicatie. 

Per activiteit wordt bekeken of deze wel of niet door kan gaan. Voor activiteiten die wel doorgaan geldt het volgende:

Ten aanzien van activiteiten binnen een locatie wordt de volgende afspraak gehanteerd: een groep mag tijdens een activiteit uit maximaal 5 personen bestaan, inclusief medewerkers en/of vaste vrijwilligers. Om het aantal personen (maar nooit meer dan 5) voor een activiteit te kunnen bepalen, is de ruimte het uitgangspunt: De ruimte moet zo zijn in te delen dat de aanwezige personen minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven. In een huiskamer of loggia kunnen minder personen dan in bijvoorbeeld een restaurant. Bij voorkeur wordt een ruimte op dezelfde verdieping

Hygiëne

De kans op verspreiding verkleint door zo min mogelijk contact met andere mensen te hebben. Daarom attenderen we onze medewerkers en, daar waar het kan, de bewoners en cliënten op de noodzaak om hygiëneaspecten in acht te nemen, zoals:

 • veelvuldig en zorgvuldig handen wassen met zeep,
 • niezen/hoesten in de elleboogholte
 • éénmalig gebruik van papieren zakdoekjes en daarna handen wassen
 • Aanvullend geldt het dringende advies om géén handen te schudden, géén drie zoenen en knuffels te geven.

De landelijke richtlijn voor zorgmedewerkers van het RIVM geldt ook voor onze medewerkers.

Praktische zaken

Ja, dat kan zeker. Hierover kunt u afspraken maken met de zorgmedewerkers. U kunt dan persoonlijke spullen voor uw familielid bij de deur afgeven. Onze medewerkers zorgen ervoor dat deze spullen bij uw familielid terecht komen. Voorbeelden zijn toiletartikelen, boeken of puzzels of andere persoonlijke zaken. 

Ja, dat kan zeker. Bij de ingangen van de locaties kunnen wij de logistiek verzorgen van de schone was naar en de vuile was van de bewoners. De schone was kan bij de sluis- of voordeur worden afgegeven en wordt door medewerkers naar betreffende bewoner gebracht. Het is aan te raden de naam (en eventueel kamernummer) van degene voor wie de was is bestemd aan het pakketje te bevestigen. Als u vooraf bij het zorgteam kenbaar maakt dat u langskomt, kunt u ook afspraken maken over de vuile was.

De kapper of schoonheidsspecialist komen voorlopig niet. De pedicure komt alleen op medische indicatie.

Bezoek en contact

Vanaf donderdag 19 maart zijn in Nederland alle verpleeghuizen gesloten voor bezoek. Sinds zondag 15 maart jl. geldt dit ook voor de locaties van De Bilthuysen. Dat betekent dat u niet op bezoek kunt komen bij uw familielid. Het is dus ook niet meer mogelijk om met uw familielid te gaan wandelen.

Er worden alternatieven bekeken om er voor te zorgen dat bewoners wel naar buiten kunnen. Sommige locaties hebben binnentuinen, bij andere locaties gaan we dat anders oplossen. Bewoners die zelfstandig naar buiten kunnen mogen dit blijven doen.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen ontzettend vervelend zijn en dat u daardoor uw familielid langere tijd moet missen en andersom. Maar de ontwikkelingen in ons land en wereldwijd met betrekking tot het coronavirus, dwingen ons tot deze maatregelen. De bewoners van onze locaties behoren tot de hoogste risicogroep. We doen er alles aan het risico op besmetting zo klein te mogelijk houden en vragen uw begrip voor de genomen maatregelen. Uiteraard zullen wij, zodra het kan, deze maatregel opheffen. 

Nu het niet mogelijk is elkaar te bezoeken, ontstaan binnen en buiten onze organisatie allerlei alternatieve manieren van contact. We hebben daarvoor een speciale pagina op onze website ingericht, die elke keer wordt bijgewerkt met nieuwe initiatieven: www.iszdebrug.nl/blijfincontact.

Via de mailadres blijfincontact@iszdebrug.nl kunt u ideeën en tips delen en aanbieden. Medewerkers verbinden vervolgens de welzijnswensen van cliënten met de ideeën en aanbiedingen die we ontvangen. Zo zorgen zij er voor dat we ‘binnen’ en ‘buiten’ met elkaar in verbinding brengen en ‘matches’ maken.

Een van deze verbindingen kunnen wij tot stand brengen door middel van beeldbellen of Facetimen. Wilt u graag contact met uw familielid door beeldbellen of Facetimen? Laat dit de zorgmedewerkers weten, dan kunnen er afspraken worden gemaakt.

Wij adviseren u uw familielid die bij ons woont niet mee naar huis te nemen. Wanneer u dit toch wilt, dan geldt de volgende afspraak:


De specialist ouderengeneeskunde van onze organisatie moet hier vooraf van op de hoogte worden gesteld en hiermee instemmen (dit wordt op schrift gesteld). De specialist ouderengeneeskunde dient ook in te stemmen wanneer uw familielid een eigen huisarts heeft. Wanneer u uw familielid mee neemt, kunt u hem of haar echter niet terug brengen naar de locatie zolang de maatregel ‘gesloten voor bezoek’ geldt.

Bewoners die in de allerlaatste (terminale) fase van hun leven verkeren, kunnen wel bezoek ontvangen. Dit is een uitzondering op de nu geldende bezoekregeling.

Als u familielid/naast zich in de allerlaatste fase van zijn of haar leven bevindt, heeft u de mogelijkheid om afscheid te nemen. Dit gaat altijd in overleg met de teamregisseur/teamcoach of manager zorg. De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de terminale fase ingaat.

Een bewoner in de terminale fase zonder verdenking van besmetting met het coronavirus mag door maximaal twee dezelfde familieleden per dag worden bezocht.

Een bewoner in de terminale fase met een zware verdenking of een besmetting met het coronavirus mag door één dezelfde familielid per dag worden bezocht. Deze gebruikt de benodigde beschermingsmiddelen.

De Actiz (branchevereniging voor ouderenzorgorganisaties) geeft in haar aanvullende richtlijnen voor verpleeghuizen gesteld het advies om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijke te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van verpleeghuizen zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg. Wij zien onze vrijwilligers als onbetaalde medewerkers die structureel praktische steun bieden. Zij hebben daarom tot op heden zelf de keuze om al dan niet te komen en een bijdrage te leveren aan de zorg en ondersteuning. Wanneer zij komen, zijn zij verplicht zich aan dezelfde maatregelen te houden als die worden gesteld voor medewerkers.

Opname

Nieuwe bewoners kunnen wel worden opgenomen met aangepaste regels. De facilitaire dienst regelt het verhuizen van spullen van de ingang naar de kamer of appartement. Er mogen met deze nieuwe bewoner 2 personen mee om de kamer in te richten. Zij gaan in een rechte lijn naar de kamer/appartement en weer naar buiten. Een rondleiding is op dit moment niet mogelijk. U wordt vooraf geïnformeerd over de op dat moment geldende maatregelen.

Besmetting coronavirus

Er is een besmetting met het coronavirus geconstateerd op een van de locaties van De Bilthuysen/Lyvore/De Brug*. Dit heeft de GGD bevestigd. Alle personen met wie deze bewoner onlangs in contact is geweest, worden in kaart gebracht. Hun gezondheid wordt de komende periode nauwlettend in de gaten gehouden.

Als er sprake is van een besmetting is op de locatie van uw familielid/naaste, informeren wij de 1e contactpersonen hierover z.s.m. per e-mail en per brief.

* Lyvore, De Bilthuysen en De Brug, drie werkmaatschappijen binnen Stichting De Opbouw, werken gezamenlijk aan de vorming van één ouderenzorgorganisatie in de regio Utrecht. Sinds 1 januari 2020 werken de ondersteunende diensten van de organisaties nauw met elkaar samen en formuleren gezamenlijk maatregelen in het kader van het coronavirus. Meer over deze samenwerking leest u in dit nieuwsbericht.

 

Als er sprake is van een besmetting, wordt de betreffende bewoner vanaf de aanvraag van de test volgens protocol (barrière verpleging) verzorgd. Als de cliënt positief is getest (bevestigd door de GGD) kan de bewoner ook worden verplaatst naar de cohortafdeling in De Biltse Hof.

Deze afdeling is bedoeld om bewoners van onze woonzorg- en verpleeghuislocaties op te vangen. Ook biedt de afdeling plaats aan cliënten die thuiszorg ontvangen en besmet zijn met het coronavirus en niet meer thuis kunnen blijven, maar ook niet in aanmerking komen voor opname in een ziekenhuis. De specialist ouderengeneeskunde is degene die beoordeelt of iemand in aanmerking komt om naar deze afdeling te worden verplaatst. Overplaatsing of opname wordt vervolgens voorbereid met de betreffende afdeling.

Als er sprake is van een besmetting is op de locatie van uw familielid/naaste, informeren wij de 1e contactpersonen hierover z.s.m. per e-mail en per brief.