De Brug is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN/fiscaal nummer

Het RSIN/fiscaal nummer van De Brug is 8059.71.713.

Post- en bezoekadres

Het bezoekadres van De Brug (hoofdlocatie):
Sparrenheide 1,
3971 DA Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343 555 555
E-mail: info@iszdebrug.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een zo breed mogelijk, samenhangend en gedifferentieerd zorgpakket aan te bieden aan ouderen en aan hen die revalidatie, verpleging en (ve)zorg(ing) nodig hebben, daarbij anticiperend op de ontwikkelingen in de behoefte, de ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van deze voorzieningen in het algemeen en in Driebergen-Rijsenburg in het bijzonder.

Hoofdlijnen beleidsplan

De hoofdlijnen van ons beleid worden jaarlijks vastgelegd in het kwaliteitsplan. De stand van zaken rondom de uitvoering van het kwaliteitsplan worden jaarlijks gerapporteerd middels het kwaliteitsverslag.

Directie

De directeur van De Brug is Jos Bleijenberg. De Brug maakt onderdeel uit van Stichting De Opbouw

Bestuurssamenstelling De Opbouw

Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Dhr. J.J.M. Helgers Voorzitter Raad van Bestuur
Dhr. Drs. R.A.M. Thijs EMFC RC Lid Raad van Bestuur

Financiële verantwoording en activiteiten

Als maatschappelijke organisatie wil De Opbouw, waar De Brug deel van uitmaakt, op een brede, transparante wijze inzicht geven in de organisatie. In het maatschappelijk verslag van Stichting De Opbouw is meer informatie te lezen over De Brug. De beloning van de Raad van Bestuur en de directeur past binnen de WNT2 (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Meer informatie hierover kunt u ook vinden in de jaarrekening van Stichting De Opbouw. 

Delen: