Bij De Brug streven we naar een goede relatie tussen de bewoners en cliënten, hun familie en naasten, vrijwilligers en onze medewerkers. Daarom zetten we ons in om iedereen te betrekken. Iedereen moet kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over hoe zaken worden geregeld. We geven daar op verschillende manieren invulling aan.

Het huis van de bewoner

We vinden het belangrijk dat het huis waarin onze bewoners wonen ook écht het huis van de bewoner en zijn of haar naaste is. Dat betekent dat zij ook zeggenschap moeten hebben over de wijze waarop het wonen en leven wordt ingericht. We geven daar inhoud aan door met de bewoner en zijn of haar naaste in gesprek te gaan of gezamenlijke activiteiten of bijeenkomsten te organiseren. Zo leren we elkaar steeds beter kennen en kunnen we goede invulling geven aan de zorg en ondersteuning die nodig is. We dragen er met elkaar aan bij dat onze bewoners en cliënten zich thuis voelen, waar dat huis dan ook is. 

Onze bewoners en naasten zijn tegelijkertijd ook een waardevolle bron aan kennis, deskundigheid en informatie. Die willen we optimaal benutten.

Meer informatie over participatie van bewoners, cliënten, familie en naasten binnen vindt u hier.

Inspraak en verantwoordelijkheid

Ook formeel heeft participatie een plek binnen De Brug.

Cliëntenraden

Voor bewoners, cliënten, familie en naasten is er aan elke locatie en voor onze thuiswonende cliënten een cliëntenraad en overkoepelend een centrale cliëntenraad. Zij worden ook betrokken in de ontwikkeling van nieuw beleid, het maken van keuzes. We vinden het belangrijk te weten wat zij denken en vinden.

Meer informatie over de cliëntenraden vindt u hier.

Ondernemingsraad

Voor onze medewerkers is er een ondernemingsraad. Daarin zitten gekozen medewerkers die de belangen van alle medewerkers van De Brug behartigen. Ook de ondernemingsraad wordt actief betrokken in de ontwikkeling van beleid. De Brug wil een goede werkgever zijn, de ondernemingsraad fungeert als een waardevol klankbord.

Meer informatie over de ondernemingsraad vindt u hier.

  

Delen: